Η εταιρία μας

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία Verd Α.Ε. ,εταιρία καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 006426501000 και έδρα στην Κηφισιά , οδός Αδριανού αρ. 24, Τ.Κ. 145 61, Ελλάδα.

Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η Verd δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή το επίκαιρο οποιωνδήποτε πληροφοριών, απόψεων, συμπερασμάτων ή συστάσεων περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και, εξαιρουμένης της ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ του νόμου, η Verd δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του επισκέπτη/χρήστη επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της Verd ή όχι. Επίσης, η Verd δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς ιούς (virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Η Verd διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπους, γραφικά, εικόνες, δεδομένα και προγράμματα, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Verd, είτε έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης τους στην τελευταία. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν µέρει, αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Verd.

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των σηµάτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της, ούτε να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο το κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου.

Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες

Η Verd δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους προς ή από την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Πατώντας “Αποδοχή” δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΑποδοχή